Микрофонд АД
Микрофонд АД отпусна бизнес кредити за над 4 600 000 EUR на повече от 1000 микро и малки фирми по микрофинансовия инструмент „ПРОГРЕС” на Европейската комисия и Европейския Инвестиционен Фонд
                       

Дружеството бе първото в Европейския съюз, което подписа договор с Европейския Инвестиционен Фонд(ЕИФ) за 3 000 000 EUR на 11 Февруари 2011 г. по Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес", създаден от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка с фонд от 200 милиона евро.  ЕИФ осигури дългосрочен заем на Микрофонд, който позволи на дружеството  значително да  разшири  дейността си и да отпуска бизнес кредити на повече  микропредприемачи, много от които често са изправени пред трудности при достъпа до заеми от традиционните банкови източници.
До момента дружеството е финансирало по програмата повеч от 1000 микрофирми и земеделци , микро и малки стартиращи или съществуващи фирми, земеделски производители и лица практикуващи свободни професии.
 
За Микрофонд
Дружеството е регистрирано в Регистъра на финансовите институции по чл.2, ал. 2 от Закона за кредитните институции на Българска народна банка под номер BGR00077. Дружеството е член на Центъра за микрофинансиране - Полша и на Европейската мрежа за микрофинансиране.

Мисията на дружеството е да осигури бизнес кредити и за микро-предприемачи, да финасира нуждите на семействата с нисък доход (подобрения в дома, образование, здравеопазване и т.н.) и да поддържа добри финансови резултати, с цел обслужване на клиенти в дългосрочен план.

Дружеството предлага бизнес кредити с фиксирана лихва за стартиращ бизнес, земеделски кредити, микро-кредити, студентски бизнес кредити и кредити за енергийната ефективност чрез мрежа от 14 клона в цяла България.

Клиентите на дружеството са стартиращи, микро и малки предприятия и земеделски производители в селските райони и малките градове.

За Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес"
Европейският механизъм за микрофинансиране "Прогрес" /ЕММП/ е Европейска микрофинансова инициатива, създадена от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка с фонд от 200 милиона евро. ЕММП има за цел да увеличи достъпа до финансиране за микро-предприемачите, включително на самостоятелно заетите лица. Той има специален фокус върху групи с ограничен достъп до традиционния кредитен пазар, без да се ограничава само с тези групи. Примерите за това включват  жените-предприемачи, млади предприемачи, предприемачи, принадлежащи към малцинствена група, предприемачи с увреждания, еднолични търговци и т.н. Заеми в размер до 25,000 евро, се предоставят чрез легитимни микрофинансови посредници, участващи в механизма. ЕИФ не предоставя пряко финансиране на микро-предприемачи или физически лица.


За ЕИФ
ЕИФ е основан през 1994 г. в подкрепа на европейските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на достъпа им до финансиране. ЕИФ проектира и разработва инвестиционни капиталови и гаранционни инструменти, които са насочени специално към този пазарен сегмент.

Общите нетни ангажименти на ЕИФ към частни фондове за дялово инвестиране са в размер на над 4.6 милиарда евро до септември 2010 г. С инвестиции в над 300 фонда, ЕИФ е европейски лидер, поради мащаба и обхвата на своите инвестиции, особено във високите технологии и новоразвиващите се пазарни сегменти. Ангажиментът на ЕИФ в гаранции възлиза на над 13.6 милиарда евро в над 160 дейности, което го прави основен европейски издадател на гаранции за МСП и микропредприятия.

ЕИФ участва в микрофинансовия сектор от 2000 г. насам, като предоставя средства (дялов капитал и заеми), гаранции и техническа помощ на широк кръг от финансови посредници, от малки небанкови финансови институции до утвърдени банки, в подкрепа на устойчивото им развитие и разширяване на тяхната микро-кредитна дейност.Чуйте

С дейността си ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научните изследвания и развойната дейност, предприемачество, растежа и заетостта.